en
human bridge textiler
human bridge textiler

Textilier

I Sverige konsumerar vi, enligt Naturvårdsverket, ungefär 13 kilo textilier per person och år och endast 20 % av detta går till återanvändning, resten förbränns. Ur miljöperspektiv är det ett stort resursslöseri att textilavfall inte särskiljs från brännbart.

Human Bridges arbete består vid sidan om att samla in sjukvårdsmaterial, även i att samla in begagnade textilier. Av textilierna skänks en del till försäljning i den ideella föreningen Lindra Second Hand, vars överskott går till att samfinansiera Human Bridges insatser. En del av textilierna går vidare till behövande i Afrika och Östeuropa eller säljs av samarbetspartners i Östeuropa för att bekosta social verksamhet för utsatta människor. En del textilier säljs även till utvalda sorteringsanläggningar, vilket i sin tur också genererar pengar till biståndsinsatser. De textilier som inte är i skick att återanvändas återvinns genom att fibrerna tas till vara och används i tillverkning av nya produkter som madrasser, filtar och isoleringsmaterial i bilindustrin.

Samverka med oss kring textilinsamling

Human Bridges insamling och hantering av begagnade textilier ska leva upp till moderna miljökrav och vill bidra till att Naturvårdsverkets nya ambitiösa målsättning för insamling av textilier i Sverige kan uppnås.

Förutom hela och rena textilier tar vi därför också emot textilier som kan användas i en recyclingprocess, där textilierna antingen skärs ned till torktrasor eller fragmenteras för fiberåtervinning.

Återvinning av textilier kräver bland annat en noggrann försortering och speciell maskinell utrustning. Såväl sorteringsföretag som återvinningsindustrier finns i nuläget endast utanför Sverige. I det sammanhanget är det viktigt att påpeka att återvinningen är begränsad till endast textilier som består av fibrer och att både den manuella sorteringsmetoden och den mekaniska fragmenteringsprocessen ytterligare sätter gränser för vilka textilier som kan hanteras.

Det forskas intensivt kring utveckling av nya kemiska återvinningsmetoder men först på sikt kan forskningen förhoppningsvis resultera i nya lösningar, som möjliggör att begagnade fibrer kan användas i storskalig nytillverkning av textilier.

Här kan du läsa om vad du kan lämna i våra insamlingsbehållare.

Human Bridge vidgar fokus och sätter recycling av begagnade textilier högt upp på agendan!

Återanvändning av begagnade textilier har blivit mycket populär bland konsumenter och second hand-aktörer de senaste åren. Miljövinsten är stor och omedelbar om man jämför fortsatt användning med miljöbelastningen vid nyproduktion av textilier.

Efterfrågan på kundsidan är närmast global och den bistås av många olika säljande aktörer, både stora och små, från den privata sektorn, biståndsorganisationer och industrin. Med andra ord är det ganska lätt att förvalta begagnade textilier som lämpar sig för fortsatt användning.

För övriga textilier är situationen en helt annan: Att förvalta textilier som endast skulle kunna lämpa sig för recycling på ett miljöeffektivt sätt är en svår utmaning, samtidigt som andelen recycling-textilier i insamlingsvolymerna kommer att öka betydligt framöver.

Recycling sker endast inom industrivärlden. Den aktör som vill kvalificera sig som leverantör av textilier för recycling, efter att ha sorterat ut alla textilier med ett positivt försäljningsvärde, ställs inför stora krav och behöver förfoga över rätt kompetens.

Human Bridge har i recycling-frågor kunnat luta sig mot kompetenta samarbetspartners.
-Nu skall vi höja vår egen kompetens i huset men också följa och aktivt påverka utvecklingen av nya tekniker och lösningar för cirkulär användning av textilfibrer framöver, säger Robert Bergman, direktor på Human Bridge.

Human Bridge har därför valt att vara en drivande partner i det Vinnovafinansierade projektet SIPTex, (Swedish innovation plattform for textile recycling) som leds av Svenska miljöinstitutet IVL.

bild_projsammanfattning ________                      

SYSAV – Sydskånes Avfallsaktiebolag

________                     

IVL – Svenska Miljöinstitutet

Projektsammanfattning Se två olika filmer om projektet SIPTex och hur sorteringen av olika material går till. Den ena från SYSAV och den andra från IVL (länkar till Youtube).