en
human bridge

Ledning och styrning

Styrelsen sköter stiftelsens angelägenheter och företräder stiftelsen. Styrelsen ska bestå av minst fem och högst nio ledamöter. Ledamot utses för en mandatperiod på upp till tre år. Styrelserna för Läkarmissionen och Erikshjälpen har rätt att utse lika många ledamöter var och dessa ska tillsammans utgöra minst hälften av styrelsens totala antal ledamöter. Övriga ledamöter utses av styrelsen för Human Bridge Stiftelse.

En valberedning är tillsatt av styrelsen för Human Bridge Stiftelse. Valberedningens uppdrag är att rekrytera ledamöter som ger styrelsen den bredd av kompetenser och erfarenheter som krävs för att styrelsen ska kunna fullgöra sin uppgift på bästa sätt. HBS ska sträva efter en jämn könsfördelning inom styrelsen och ta tillvara de mervärden som uppstår när människor i olika åldrar och från olika livsbakgrunder möts och samverkar.

Styrelsen sammanträder normalt vid fyra tillfällen per år eller vid behov, dock minst två gånger per verksamhetsår.

Human Bridge Styrelse

Bo Guldstrand
Styrelsens ordförande sedan 2013. Företagare boende i Stockholm. Styrelseordförande i Läkarmissionen. Engagerad i Läkarmissionens alfabetiseringsarbete och insatser i Östeuropa.

Daniel Grahn
Generalsekreterare för Erikshjälpen. Tidigare journalist, mångårig ledare för tidningen Dagen. Ledarskribent och opinionsbildare inom samhälle, religion och socialt engagemang

Peter Toftgård
Programchef på Erikshjälpen. Ämneslärare och pedagog med lång erfarenhet av biståndsarbete inom utbildningssektorn i Väst- och Centralafrika.

Bengt Swerlander
Pensionerad Generalsekreterare för Erikshjälpen. Mångårig näringslivserfarenhet som ekonom samt erfarenhet från biståndsarbete i Asien.

Anne Wolf Winberg
Företagare inom rekrytering och ledarskapsutveckling. Civilekonom boende i Stockholm, lång erfarenhet från bankvärlden med olika ledande positioner inom SEB.

Margareta Arvidsson
Ledamot i Läkarmissionens styrelse. Tidigare styrelsemedlem i bla MAF Sverige. Arbetat som missionär i 36 år i Bolivia, samtidigt som hon också fungerade som Svensk konsul för landet. Arbetat i många år med utbildning i ledarskap och utveckling.

Human Bridge Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för Human Bridge utgörs av direktor tillsammans med cheferna för de olika funktionsområden som finns inom organisationen.

Robert Bergman
Direktor för Human Bridge sedan starten 2001. Engagerad i biståndsarbete sedan 1986.

Annika Ekholm Fröding
Chef för sjukvårds- och biståndsmaterial. Mångårig erfarenhet av arbete inom sjukvården. Har gedigen kunskap om utrustningsbehov inom sjukvård i länder där Human Bridge är verksamma.

Joachim Olivendal
Regionchef Syd/Öst/Väst.

Göran Nyström
Regionchef Stockholm/Uppsala. Civilekonom med bred erfarenhet från chefsuppdrag inom företag och kommun.

Lars Råsberg
Administrativ chef / Biträdande Direktor; Tf verksamhetsledare Lindra Ideell Förening. Civilekonom med erfarenhet från tillverkande industri och IT.

PO Chaeder
Ansvarig för Human Bridges sorteringar. Mångårig erfarenhet av second hand-branschen. Tidigare egenföretagare inom PR och marknadsföring.

Jörgen Sköld
Ansvarig för personalfrågor. Kvalitets- och systemutvecklare. Tidigare arbetat med undervisning inom medieproduktion samt systemutveckling i webbmiljö.