en
human bridge

Ledning och styrning

Styrelsen sköter stiftelsens angelägenheter och företräder stiftelsen. Styrelsen ska bestå av minst fem och högst nio ledamöter. Ledamot utses för en mandatperiod på upp till tre år. Styrelserna för Läkarmissionen och Erikshjälpen har rätt att utse lika många ledamöter var och dessa ska tillsammans utgöra minst hälften av styrelsens totala antal ledamöter. Övriga ledamöter utses av styrelsen för Human Bridge Stiftelse.

En valberedning är tillsatt av styrelsen för Human Bridge Stiftelse. Valberedningens uppdrag är att rekrytera ledamöter som ger styrelsen den bredd av kompetenser och erfarenheter som krävs för att styrelsen ska kunna fullgöra sin uppgift på bästa sätt. HBS ska sträva efter en jämn könsfördelning inom styrelsen och ta tillvara de mervärden som uppstår när människor i olika åldrar och från olika livsbakgrunder möts och samverkar.

Styrelsen sammanträder normalt vid fyra tillfällen per år eller vid behov, dock minst två gånger per verksamhetsår.

Human Bridge Styrelse

Bo Guldstrand
Styrelsens ordförande sedan 2013. Företagare boende i Stockholm. Styrelseordförande i Läkarmissionen. Engagerad i Läkarmissionens alfabetiseringsarbete och insatser i Östeuropa.

Daniel Grahn
Generalsekreterare för Erikshjälpen. Tidigare journalist, mångårig ledare för tidningen Dagen. Ledarskribent och opinionsbildare inom samhälle, religion och socialt engagemang

Lars Arrhenius
Direktor för Läkarmissionen. Utbildad jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och har 16 års erfarenhet av att arbeta som advokat. Senast har han lett utredningar på regeringens uppdrag.

Peter Toftgård
Programchef på Erikshjälpen. Ämneslärare och pedagog med lång erfarenhet av biståndsarbete inom utbildningssektorn i Väst- och Centralafrika.

Bengt Swerlander
Pensionerad Generalsekreterare för Erikshjälpen. Mångårig näringslivserfarenhet som ekonom samt erfarenhet från biståndsarbete i Asien.

Anne Wolf Winberg
Företagare inom rekrytering och ledarskapsutveckling. Civilekonom boende i Stockholm, lång erfarenhet från bankvärlden med olika ledande positioner inom SEB.

Human Bridge Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för Human Bridge utgörs av direktor tillsammans med cheferna för de olika funktionsområden som finns inom organisationen. Av samordningsskäl ingår även verksamhetsledaren för Lindra Second Hand i ledningsgruppen, då verksamheten är nära knuten till Human Bridge Stiftelse.

Robert Bergman
Direktor för Human Bridge sedan starten 2001. Engagerad i biståndsarbete sedan 1986.

Urban Grahn
Chef för försäljning, inköp och logistik på Human Bridge. Har servat biståndsorganisationer med logistik och inköp sedan tidigt åttiotal.

Annika Ekholm Fröding
Chef för sjukvårds- och biståndsmaterial. Mångårig erfarenhet av arbete inom sjukvården. Har gedigen kunskap om utrustningsbehov inom sjukvård i länder där Human Bridge är verksamma.

Klaus Rosinski
Regionchef Väst/Öst/Syd, som åtnjuter respekt inom textilbranschen för sitt kunnande i frågor som rör allt från insamling till sortering och återvinning av textilier.

Göran Nyström
Regionchef Stockholm/Uppsala. Civilekonom med bred erfarenhet från chefsuppdrag inom företag och kommun.

Lars Råsberg
Administrativ- och ekonomichef sedan 2014. Civilekonom med erfarenhet från tillverkande industri och IT.

PO Chaeder
Ansvarig för Human Bridges sorteringar. Mångårig erfarenhet av second hand-branschen. Tidigare egenföretagare inom PR och marknadsföring.

Jörgen Sköld
Ansvarig för personalfrågor. Kvalitets- och systemutvecklare. Tidigare arbetat med undervisning inom medieproduktion samt systemutveckling i webbmiljö.