en
human bridge

Medel

Human Bridges arbete består i att samla in, reparera och skicka sjukhusmaterial och handikapputrustning främst till länder i Afrika och Östeuropa. Kvaliteten är viktig och allt som skickas iväg ska fungera. De som skänker material kan därför vara säkra på att gåvorna förvaltas på bästa sätt. Vi har nära kontakt med mottagarna för att få veta vilket material som efterfrågas och vad som bedöms göra bäst nytta.

Vårt arbete kan också handla om att köpa in förnödenheter såsom mat, filtar och tält och sända det till katastrofområden.

Av privatpersoner lämnas kläder och skor in till Human Bridge och dessa sorteras, packas och skeppas till områden där det akuta behovet av kläder är stort. Kläderna blir då en direkt hjälp till människor som drabbats av t ex naturkatastrofer eller krig.

En del textilier skänks till den ideella föreningen Lindra Second Hand för försäljning och en del går till samarbetspartners i andra länder. Textilierna säljs i lokala second handbutiker, bland annat i Östeuropa och blir till intäkter som sedan kan finansiera sociala insatser. Vi har också externa kunder i andra länder som textilier säljs till. Målet är att intäkterna på sikt ska kunna täcka kostnaderna för hantering och transport från Sverige.

Projekten som Human Bridge genomför är dels i samverkan med Läkarmissionen, Erikshjälpen eller andra organisationer i Sverige och dels egna projekt i samverkan med partners i fält. Kostnaderna för de gemensamma insatserna finansieras av de samverkande organisationerna, medan övriga projekt bekostas av Human Bridge själv. I vissa fall kan även kostnaderna delas med mottagande part.

Insamling, rekonditionering och reparation av sjukvårdsutrustning kostar
Human Bridges primära mål är att förse institutioner i olika länder med resurser i form av begagnad sjukvårdsutrustning genom vilken man kan lyfta basnivån i vårdkvalitet. Hela den process som det innebär att samla in, testa och gå igenom, lagra och lasta ut material medför betydande kostnader för Human Bridge. Begreppet vi använder för att beskriva detta är hanteringskostnader. Genom detta säkerställs att utrustningen är i gott skick och är värd att levereras till ett sjukhus någonstans i världen. Varje artikel i vårt register förses med ett genomsnittligt värde som endast baseras på den kostnad vi har för att hantera just den typen av artiklar. Det totala värdet som anges i exportdokumenten för sändningarna utgörs av dessa värden för respektive artikel och därtill också fraktkostnad. Det är viktigt att poängtera att dessa värden alltså inte alls speglar det egentliga värdet av materialet. Generellt är marknadsvärdet väsentligt högre än det värde vi tagit upp som bara är en självkostnad för hantering och frakt.

Human Bridges huvudsakliga finansiering av biståndsinsatser bygger på insamling och försäljning av textilier, dels i butik i Sverige och dels till sorteringsbolag i Europa. Mer om detta kan man läsa under fliken TEXTILIER. Vår ambition är samtidigt att sträva efter att mottagarna – sjukhus, hälsoministerier eller organisationer – i möjlig mån bidrar till viss kostnadstäckning av leveransen.

Levererat sjukhusmaterial säljs aldrig utan utgör alltid en donation. Vad vi försöker få acceptans för är mottagarens medverkan i frakt och hanteringskostnader. Genom att medverka och betala någon del av frakter och hantering för insatsen blir dialogen mellan Human Bridge och mottagaren tydligare. Därigenom blir det enklare att säkerställa att leveransens innehåll är efterfrågad och att ställa krav på kvalité och på oss på som donator. Viljan och förståelsen för behovet av förebyggande underhåll och vikten av reparation ökar väsentligt i samband med att man tagit en kostnad för utrustning. Dessutom medför betalda kostnader för utrustning en automatisk inventarieföring av varje artikel hos mottagaren. Vilket i sin tur minskar risk för att den inte finns kvar i den verksamhet som den var avsedd för. Genom att få tillgång till basutrustning via Human Bridge till en mycket låg kostnad finns mer utrymme att investera i mer avancerad utrustning, såsom röntgen eller dialysapparater. För dessa är det också lämpligare att anskaffa med tillgång till garantier, nödvändig utbildning av leverantörer samt möjlighet till serviceavtal.

Om Human Bridge får hjälp med att täcka vissa kostnader så ökar också möjligheten att klara av att leverera desto mera utrustning. Att hjälpa till att bygga upp infrastruktur och bidra till en hållbar utveckling i de länder vi gör insatser är en självklar inriktning för Human Bridge. Naturligt blir då att samverka med de myndigheter och den struktur som finns i mottagarlandet.  I detta ligger också att långsiktigt minska beroendet av direkta gåvor och istället börja verka för att mottagaren också får ta vissa kostnader.